Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยะลา
Yala Provincial Court
image

ศาลจังหวัดยะลา

ประกาศศาลจังหวัดยะลา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๖๖ รายการimage

ประกาศศาลจังหวัดยะลา
เรื่อง
การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๖๖ รายการ

ด้วยศาลจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาตพัสดุ จำนวน ๑๖๖ รายการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยวิธีขายทอดตลาด ณ ศาลจังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้)


image เอกสารแนบ