Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยะลา
Yala Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดยะลา

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา เรื่อง ยกเลิก การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล "โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน การบังคับคดีผู้ประกัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตามที่ได้มีประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล "โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน การบังคับคดีผู้ประกัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตามที่ได้มีประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่image

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา
เรื่อง ยกเลิก การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล "โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน
การบังคับคดีผู้ประกัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ตามที่ได้มีประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล "โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตามที่ได้มีประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ "โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นั้น เนื่องจาก เป็นกรณีที่ไม่ได้จ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


image เอกสารแนบ