Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยะลา
Yala Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดยะลา

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล "โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์image

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา


เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล "โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ให้กรอกข้อมูลใบสมัครตามลิงค์ที่ปรากฎด้านล่างนี้ 

ระบบใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลออนไลน์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (google.com)

เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะส่งแบบฟอร์มทางอีเมล์ที่ท่านระบุ และพิมพ์เอกสารพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน แล้วนำมายื่น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำหรับหลักฐานการสมัครตามข้อ ๕.๒ ถึง ข้อ ๕.๕ ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนคลัง โทร ๐๗๓๒๒ ๐๗๕๐ ต่อ ๑๑๘ หรือ ๐๖-๑๕๑๕-๓๐๙๘  ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น

 


image เอกสารแนบ