Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยะลา
Yala Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดยะลา

ศาลจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาศาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ image

ศาลจังหวัดยะลาเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาศาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.45 นาฬิกา นายนิวัฒ ทั่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2567 กับสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะทำงานโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาศาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการติดต่อราชการศาลยุติธรรมให้แก่เยาวชนที่มีจิตอาสาในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนงาน      เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image