Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยะลา
Yala Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดยะลา

ศาลจังหวัดยะลาจัดโครงการ "เผยแพร่กฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา"image

ศาลจังหวัดยะลาจัดโครงการ "เผยแพร่กฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา"

ด้วยเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๗ - ๑๐.๓๕ นาฬิกา นายนิวัฒ ทั่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางสาวนภัสชล สายนาค นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวรอบียะห์ สาและ นักจิตวิทยา จัดรายการวิทยุ โครงการ "เผยแพร่กฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา" เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ประธานศาลฎีกา ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ "ที่พึ่ง" ศาลยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาทเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการติดต่อราชการศาล
ในหัวข้อ "คลินิกจิตสังคมศาลจังหวัดยะลา" ณ คลื่นความถี่ FM ๙๒.o MH2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 


image รูปภาพ
image